Skip to the content

O nama

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).

Nosioci i izvođači programa su tri tehnička fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru:

  • Građevinski fakultet,
  • Mašinski fakultet,
  • Fakultet informacijskih tehnologija

sa svojim nastavnim i naučno-istraživačkim organizacionim jedinicama:

  • katedrama,
  • Zavodom za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta,
  • Institutom Mašinskog fakulteta,
  • Institutom za softverski inženjering "Safet Krkić".

Doktorski studij "Politehnika" nudi studentima precizno strukturirano obrazovanje, uključujući obavezne predmete koji studentu daju solidnu naučnu podlogu, bavljenje istraživačkim radom na nivou međunarodne konkurentnosti uz kvalitetno mentorsko vođenje, te mogućnost razvoja vještina prijenosa znanja mogućim angažmanom na univerzitetskim studijskim programima, uključivanjem u naučno-istraživačke i nastavne seminare koje organizuju Fakulteti ili učešćem na međunarodnim i domaćim konferencijama.
Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru ima potpisane ugovore i uhodanu dugogodišnju naučno-nastavnu saradnju s univerzitetima u državi i inostranstvu (Univerzitet Samsun, Akdeniz Univerzitet u Antaliji, Ruhr-Univerzitet Bochum, Univerzitet Gliwice Poljska, Univerzitet Kiril i Metodij Skopje, Univerzitet Lleida, Španija, Univerzitet Paderborn, Njemačka, Univerzitet FH JOANNEUM, Graz, Austrija...).
Osnovni cilj doktorskog studija je da studentima omogući djelotvorno obrazovanje kroz provođenje originalnog naučno-istraživačkog rada. Završetkom studija student postaje doktor tehničkih nauka i osposobljen je za kritičku analizu, ocjenu i sintezu novih i kompleksnih koncepata i razvoj novih metodoloških postupaka u naučnim granama relevantnim za odabranu oblast. Student je isto tako osposobljen za samostalan napredan naučno-istraživački i stručni rad u modeliranju, proračunavanju, analizi i projektovanju sistema u tim naučnim granama.

Doktorski studij nudi mogućnost uže specijalizacije unutar tri različite opšte oblasti:

  • Građevinarstvo,
  • Informatika
  • Mašinstvo.

i većeg broja užih naučnih smjerova.

Članovi vijeća

Doktorskog studija "Politehnika"

dr. sc. Senada Kalabušić
dr. sc. Mili Selimotić
dr. sc. Dragi Tiro
dr. sc. Elvir Zlomušica
dr. sc. Narcis Behlilović
dr. sc. Adis Balota
dr. sc. Zlatko Maglajlić
dr. sc. Sead Pašić
dr. sc. Safet Isić
dr. sc. Senad Rahimić
dr. sc. Mersida Manjgo
dr. sc. Merima Šahinagić-isović
dr. sc. Maja Popovac
dr. sc. Žana Đubur
dr. sc. Armin Hadrović
dr. sc. Rašid Hadžović
dr. sc. Azra Špago
dr. sc. Nina Bijedić
dr. sc. Vanja Bevanda
dr. sc. Emina Junuz
dr. sc. Jasmin Azemović
dr. sc. Denis Mušić
dr. sc. Zanin Vejzović
dr. sc. Suad Špago

Sekretar Vijeća

Ejla Jahić, dipl. iur.
Telefon: 036-281-272

Referent za studentska pitanja

Sibila Badžak
Telefon: 036-514-850

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).