Skip to the content

Uspješna odbrana projekta doktorske disertacije kandidata Šehzudina Dervišića

Dana 19. 07. 2018. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru, kandidat Šehzudin Dervišić je pred imenovanom Komisijom za odbranu projekta doktorske disertacije, u sljedećem sastavu:


1. Dr. sc. Hasan Avdušinović, vanredni profesor za oblast: „Tehničke nauke“, polje: „Metalurgija“, grana: „Procesna metalurgija“ i predmet: „Livovi na bazi željeza“ na Fakultetu za metalurgiju i Univerziteta u Zenici, predsjednik Komisije;
2. Dr. sc. Sead Pašić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Tehnologije spajanja materijala“ i predmet „Materijali“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, član Komisije;
3. Dr. sc. Edin Džiho, docent za užu naučnu oblast „Tehnologije spajanja materijala“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, član Komisije;
                                                                                                                          
Usmeno i javno odbranio projekat doktorske disertacije pod radnim naslovom Uticaj povišenih radnih temperatura na mehanička i duktilna svojstva izotermalno poboljšanog nodularnog liva, na osnovu čega je Komisija podnijela pozitivan Izvještaj Vijeću doktorskog studija. Vijeće je na svojoj 17. sjednici održanoj dana 20. 11. 2018. godine usvojilo Izvještaj čime je Šehzudin Dervišić stekao sve potrebne uslove za nastavak rada na svojoj doktorskoj disertaciji.
Fotodokumentacija eksperimentalnih istraživanja koja se provode u okviru doktorske disertacije kandidata Šehzudina Dervišića. Ispitivanja mehaničkih osobina vršena su u mehaničkom laboratoriju Institut "Kemal Kapetanović" Zenica, dok su mikrostrukturna ispitivanja rađena u laboratoriji Metalurško - tehnološkog fakulteta Zenica, Univerzitet Zenica.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).