Skip to the content

Uspješna odbrana projekta doktorske disertacije kandidata Marka Ćećeza

van. prof. dr. Merima Šahinagić - Isović i kandidat Marko Ćećez

Dana 27. 06. 2018. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić u Mostaru, kandidat Marko Ćećez je pred imenovanom Komisijom za odbranu projekta doktorske disertacije, u sljedećem sastavu:

  1. Dr. sc. Fuad Ćatović, profesor emeritus, izbor u zvanje redovnog profesora na predmet „Novi materijali“ na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, predsjednik Komisije;
  2. Dr. sc. Merima Šahinagić-Isović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Građevinski materijali“ i užu naučnu oblast „Građevinske konstrukcije“ na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, član Komisije;
  1. Dr. sc. Azra Špago, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti „Geologija i geotehnika“ na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, član Komisije;

usmeno i javno odbranio projekat doktorske disertacije pod radnim naslovom Malteri i betoni sa dodatkom materijala iz industrijskog otpada, na osnovu čega je Komisija podnijela pozitivan Izvještaj Vijeću doktorskog studija. Vijeće je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. 07. 2018. godine usvojilo Izvještaj čime je Marko Ćećez stekao sve potrebne uslove za nastavak rada na svojoj doktorskoj disertaciji.

Fotodokumentacija eksperimentalnih istraživanja koja se provode u okviru doktorske disertacije kandidata Marka Ćećeza u laboratoriju „ZPMIK“ Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru

 

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).