Skip to the content

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata doktorskog studija "Politehnika" Emira Hodžića

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata doktorskog studija "Politehnika" Emira Hodžića, pod radnim naslovom: "Efekat trenja na vijčanim vezama kod aluminijskih konstrukcija", održaće se dana 29.04.2020. godine (srijeda), sa početkom u 10:00 sati, online putem Microsoft Temas platforme. Svi zainteresovani mogu prisustvovati javnoj odbrani projekta doktorske disertacije kandidata Emira Hodžića, putem linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA5MmNmNjMtODc2Ny00YzAyLWJkOWEtNmYyNWY0ZWM0MmJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%22958c5d8d-1489-458c-8212-91ea7766e7d5%22%7d

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).