Skip to the content

Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije Damir Špago


U skladu sa članom 26. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zakazuje se javna odbrana projekta doktorske disertacije kandidata doktorskog studija „Politehnika“ mr. Damira Špage.

 

Kandidat doktorskog studija „Politehnika“ mr. Damir Špago prezentirati će projekt doktorske disertacije, pod naslovom: „Optimizacija hibridnog sistema za snabdjevanje potrošača energijom baziranog na obnovljivim izvorima energije“, dana 25. 10. 2021. godine (ponedeljak), sa početkom u 13,00 sati, u Sali za sastanke na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Javna odbrana projekta doktorske disertacije prezentirati će se pred Komisijom za odbranu projekta doktorske disertacije, u  sljedećem sastavu:

  1. sc. Safet Isić, redovni profesor za područje – Tehničke nauke, polje – Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana – Tehnička mehanika na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – predsjednik Komisije;
  2. sc. Azrudin Husika, vanredni profesor na naučnoj oblasti procesno, energetsko i okolinsko mašinstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu –član Komisije;
  3. sc. Emir Nezirić, docent za područje – Tehničke nauke, polje – Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana – Tehnička mehanika i područje – Tehničke nauke polje - Mašinstvo, grana – Procesno-energetsko mašinstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - član Komisije;

 

 

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).