Skip to the content

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata mr. Damira Špage

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doktorski studij „Politehnika“

O B J A V LJ U J E

Da će kandidat mr. Damir Špago javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Optimizacija hibridnog sistema za snabdijevanje potrošača energijom baziranog na obnovljivim izvorima energije“. Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u srijedu, 22. 03. 2023. godine u 11:00 sati, u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).