Skip to the content

Javna odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. sc. Semira Mehremića

U skladu sa članom 26. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zakazuje se javna odbrana projekta doktorske disertacije kandidata doktorskog studija „Politehnika“ mr. sc. Semira Mehremića.

 

Kandidat doktorskog studija „Politehnika“ mr. sc. Semir Mehremić prezentirati će projekt doktorske disertacije, pod naslovom:Razvoj višeparametarskog inteligentnog mehaničkog sistema za aktivno prigušenje vibracija“, dana 17. 03. 2023. godine (petak), sa početkom u 11:00 sati, u Sali za sastanke na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Javna odbrana projekta doktorske disertacije prezentirati će se pred Komisijom za odbranu projekta doktorske disertacije, u  sljedećem sastavu:

  1. sc. Safet Isić, redovni profesor za područje – Tehničke nauke, polje – Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana – Tehnička mehanika na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – predsjednik Komisije;
  2. sc. Ermin Husak, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Mehanika“ na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću;
  3. sc. Emir Nezirić, docent za područje – Tehničke nauke, polje – Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana – Tehnička mehanika i područje – Tehničke nauke polje - Mašinstvo, grana – Procesno-energetsko mašinstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - član Komisije;
  4. sc. Lejla Banjanović-Mehmedović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Automatika i robotika“ na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli - član Komisije;
  5. sc. Malik Čabaravdić, redovni profesor za naučnu oblast: Automatizacija i robotika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici - član Komisije.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).