Skip to the content

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sc. Emira Hodžića

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i
  2. radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija „Politehnika“ sc. Emira Hodžića

II - Naziv doktorske disertacije:

Efekat trenja na vijčanim vezama kod aluminijskih konstrukcija

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. Dr. sc.  Merima Šahinagić-Isović, redovni profesor za područje: Tehničke nauke, polje: Građevinarstvo, grana: Nosive konstrukcije na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru – predsjednik Komisije;
  1. sc. Vlaho Akmadžić, vanredni profesor za područje - Tehničke znanosti, znanstveno polje - Građevinarstvo, grana - Nosive konstrukcije na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru - član Komisije;
  2. sc.  Ivica Boko, redovni profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstvenom polju Građevinarstvo, na Katedri za metalne i drvene konstrukcije na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu - član Komisije;
  3. sc. Azra Špago, redovni profesor za područje - Tehničke nauke, polje - Građevinarstvo, grana - Geotehnika na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - rezervni član Komisije.

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i doktorskog studija „Politehnika“.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Rektorata, kancelarija sekretara doktorskog studija „Politehnika“ (A008), svakim danom od 07:30-15:00 sati.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).